پرشر سوئیچ ساگنومیا فشار پایین، جهت نصب قبل از پمپ و کنترل فشارپایین سیستم به کار میرود. این محصول در دو مدل معمولی و ریست دار قابل ارائه می باشد.