فلوسوئیچ F61KB-11C

 

سوئیچ جریان سری F61 به جریان مایع در خطوط انتقال آب، اتیلن گلیکول یا سایر مایعات غیر خطرناک پاسخ می دهد. دو زیرمجموعه در دسترس هستند. سوئیچ جریان حساس سری F61 به میزان جریان مایعات کم در برنامه های کاربردی با اندازه های لوله ای در اندازه تجاری ۱ اینچ پاسخ می دهد. سوئیچ های جریان استاندارد سری F61 در اندازه های مختلف برای پاسخ دادن به جریان جریان مایعات در برنامه های با اندازه لوله های بزرگتر از اندازه تجاری ۱ اینچ استفاده می کنند.

 

سفارش محصول