شرکت بریستول، به منظور کنترل ترمودینامیکی و مدیریت گاز بهتر هوای داخل و نیز افزایش راندمان کمپرسورهای جدیدی با ویژگی های زیر طراحی کرده است:

 

مدیریت گاز و کنترل ترمودینامیکی بهتر هوای داخل

ظرفیت بالاتر در شرایط SEER

راندمان بیشتر در شرایط گرما یا سرمای شدید در مقایسه با سایر فناوری های کمپرسوری

روشن شدن در فشارهای مختلف بدون استارت قطعات کمکی

بهترین گزینه کمپرسور برای شرایط محیطی سخت